Regulamin

Regulamin obowiązujący od 1.01.2020 r.

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego centrum-techniki dostępnego pod adresem www.spawsc.pl

2. Właścicielem sklepu internetowego spawsc.pl jest firma SPAW sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Nowohucka 92, 30-728 Kraków, NIP: 9452042473 

3. Klient może kontaktować się ze sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@centrum-techniki.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer: tel. +48124140500 w godz. 8:00 – 18:00 w dni robocze.

Adres korespondencyjny: SPAW Centrum Techniki, 30-728 Kraków, ul. Nowohucka 92

§. 2 DEFENICJE

1. Właściciel sklepu, sprzedający – właściciel sklepu internetowego centrum-techniki.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep – sklep internetowy "spawsc.pl" dostępny pod adresem internetowym www.spawsc.pl

6. Punkt odbioru osobistego – SPAW Centrum Techniki, ul. Nowohucka 92, 30-728 Kraków.

7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

9. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i numeru telefonu umożliwiające m.in. zamawianie towaru, skorzystanie z usługi rezerwacji towaru, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego spawsc.pl oraz świadczy usługę rezerwacji towarów.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze sklepu internetowego spawsc.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, bądź rezerwacji towaru.

3. Usługa rezerwacji towaru umożliwia zarezerwowanie towaru za pośrednictwem sklepu internetowego w celu zakupu i odebrania towaru w punkcie odbioru osobistego. W takim przypadku dokonanie rezerwacji nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży na odległość. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w punkcie odbioru osobistego.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Po dokonaniu rejestracji można składać zamówienia, w sposób określony w §. 6.,

6. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na konto Klienta lub podając adres e-mail numer telefonu oraz swoje dane.

7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Klient powinien posiadać:

a. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. włączoną obsługę Java Script,

c. aktywny adres e-mail.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a. imię i nazwisko,

b. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c. numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a. nazwę firmy,

b. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d. imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e. numer telefonu.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

7. Właściciel sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Właściciel sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do konta Klienta oraz jego usunięciem.

11. Właściciel sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta Klienta,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,

g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez właściciela sklepu zostanie przesłane na podany w koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta.

14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

15. Termin wypowiedzenia umowy przez właściciela sklepu w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego centrum-techniki.pl.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego spawsc.pl są: sprzedający oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a. podać dane wymagane do rejestracji, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz
b. potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie sklepu. 

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00, w sobotę w godzinach od 8:30 do 14:30. 

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b. dodania ich do koszyka,

c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e. kliknięcia przycisku " Zamawiam i płacę".

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, może wysłać wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail lub skontaktować się telefonicznie w celu:

a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców sklepu, itp.

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 lit. c jest wiążąca dla sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu spawsc.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest obliczany w formularzu zamówienia po ustaleniu wagi i wielkości przesyłki. Koszt dostawy podawany jest przed zawarciem umowy.

14. Sklep spawsc.pl wystawia fakturę VAT na zakupiony towar, w przypadku osób fizycznych sprzedaż dokumentowana jest fakturą imienną.

§. 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 30 dni. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze lub odbioru osobistego, od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską Inpost, lub w przypadku towarów gabarytowych (wymagających wysyłki na paletach) firmą kurierską Rhenus Logistic.

4. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

5. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży.

§. 8. WARUNKI REZERWACJI TOWARÓW

1. Skorzystanie z usługi rezerwacji towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego spawsc.pl możliwe jest po dokonaniu rejestracji, w sposób wskazany w §. 5.

2. Rezerwacja towarów, złożona za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 414 05 00, nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach sklepu,

b. dodania ich do koszyka,

c. wybrania punktu odbioru osobistego (z którego towar zostanie odebrany) i sposobu zapłaty,

d. zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e. kliknięcia przycisku "Dalej".

3. W wyniku zarezerwowania towarów, za pośrednictwem strony internetowej sklepu centrum-techniki.pl lub telefonicznie, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W odpowiedzi na rezerwację towarów sprzedający kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia rezerwacji określonego towaru w wybranym punkcie odbioru osobistego.

4. W wyniku skorzystania przez Klienta z usługi rezerwacji towarów, sprzedający zapewnia, iż towar będzie dostępny w wybranym przez klienta punkcie odbioru osobistego przez okres 7 dni, liczonym od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji.

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w punkcie odbioru osobistego, jeżeli w terminie określonym w ust. 4 Klient, który dokonał rezerwacji towaru, lub osoba przez niego upoważniona stawi się osobiście w wybranym przez siebie punkcie odbioru osobistego w celu dokonania zapłaty i odebrania zarezerwowanego towaru.

6. Klient ma obowiązek, na żądanie pracownika punktu odbioru osobistego, przedstawić numer zamówienia w celu wydania zarezerwowanego towaru. Osoba upoważniona przez Klienta ma dodatkowo obowiązek przedstawić pisemne upoważnienie.

7. Do momentu zawarcia umowy, na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania i Klient może w każdym momencie zrezygnować z rezerwacji.

§. 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: 

  a. wiadomością e-mail, na adres kontakt@centrum-techniki.pl.pl
  b. w formie pisemnej, na adres:

  SPAW Sp. z o.o. 30-728  Kraków ul. Nowohucka 92

  4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

  5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  a. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  c. kosztów związanych ze zmniejszeniem wartości towaru (np. wynikających ze zużycia lub uszkodzenia)

  6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

             7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do punktu odbioru osobie upoważnionej przez sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

             8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

             9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

             10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

             11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

             12. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §. 8 ust. 1 nie przysługuje Przedsiębiorcom.

             13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

             §. 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

             1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby sklep internetowy spawsc.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

             2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

             3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 godzin wyłączenia niektórych funkcjonalności sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

             4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

             5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem sklepu treści bezprawnych.

             6. Klient nie może kopiować zdjęć, opisów ani treści zawartych w sklepie internetowym spawsc.pl.

             §. 11. PŁATNOŚCI

             1. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

             a. przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

             b. przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,

             c. osobiście, gotówką lub w punkcie odbioru osobistego kartą płatniczą w dniu odbioru.

             d. za pośrednictwem usług finansowych: Przelewy24 oraz Tpay

             2. Przelewu należy dokonać po potwierdzeniu zamówienia przez właściciela, dane do przelewu: „SPAW” Spółka z o.o. ul. Nowohucka 92, 30-728 Kraków numer konta ING 94 1050 1445 1000 0090 3102 6504. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

             3. W przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą, towar wydawany jest po dokonaniu zapłaty przez Klienta w punkcie odbioru osobistego.

             §. 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

             1. Właściciel sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

             2.Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

             3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

             4. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego centrum-techniki.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

             5. Właściciel sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

             a. oznaczenia identyfikujące Klienta,

             b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,

             c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

             d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

             6. Właściciel sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Właściciel sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

             7. Właściciel sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej właścicielowi sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

             8. Właściciel sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

             9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do właściciela sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

             10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

             11. Wraz z usunięciem konta Klienta właściciel sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

             §. 13. REKLAMACJE

             1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

             2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

             a. imię i nazwisko,

             b. numer zamówienia

             c. opis niezgodności towaru/usługi z umową,

             d. datę zakupu/rezerwacji,

             e. protokół szkody,

             f. model sprzętu i numery fabryczne,

             g. informacja odnośnie stanu oryginalnego opakowania,

             h. adres gdzie znajduje się zakupiony produkt,

             i. adres mailowy Klienta zgłaszającego reklamację.

             3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

             4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

             §.14. ZDJĘCIA I OPISY W SKLEPIE INTERNETOWYM

             Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność firmy SPAW Sp. z o.o.

             §. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

             1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

             2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

             3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

             4. Zmiany regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  regulaminu,  stosuje  się  postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

             5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2020 r.

             Regulamin sklepu internetowego CENTRUM-TECHNIKI obowiązujący od 1.01.2020 r.